Dete pre polaska u školu mora savladati sve predčitalačke veštine jer su one uslov za razvoj čitalačkih veština. To su slušna pažnja, vizuelna percepcija, vizuelna i slušno - govorna memorija, grafomotorika, prostorna orijentacija, vremenska orijentacija, govorne sposobnosti. Fonološka svesnost je najbolji pokazatelj uspeha u počecima čitanja i pisanja. Ona podrazumeva sposobnost deteta da se poigrava glasovima, da ih premešta, da dobija novu reč, da jedan glas stavi na početak reči, a u drugoj reči na kraj. U ovome važnu ulogu igraju roditelji. Roditelji moraju svakodnevno da razgovaraju sa detetom, da mu čitaju, da im šire rečnik, da ih podstiču na aktivno pričanje i prepričavanje. Kada čitaju, bitno je da prate prstom i uče da tekst ide sa leva na desno. Svako dete se razvija različitim tempom i zato je bitno da roditelji prate detetova interesovanja i mogućnosti.

Testiranjem se dobija uvid u detetovu spremnost da savlada izazove već prvih školskih dana. Pravimo paralelu između onoga što je neophodno da dete zna u odnosu na njegov hronološki uzrast i onoga što dete zaista zna. Testiranjem deteta procenjujemo njegove intelektualne, perceptivne, govorne i socio - emocionalne sposobnosti.

Testiranje obuhvata:

Ranom dijagnostikom teškoća uz stručan tim primenom različitog materijala mogu se razviti nedovoljno razvijene veštine.

Šta je neophodno da dete zna pre polaska u školu?

Dete koje je spremno za školu ima pozitivan stav prema školi i raduje se polasku kao dokaz svoje hrabrosti i zrelosti. Zato je priprema za školu jako bitna kako bi dete steklo sve neophodne sposobnosti i razvilo pozitivan stav prema učenju i školi.